, BasIP Ltd, IP . 2008 , BasIP Ltd IP .
      IP , , , . BasIP.
      , 2011 , , BasIP.

:
      , , , . BasIP , , . , , . , . , .

:
      BasIP , I , . , , . , .

:
      , , . . , . , .

      BasIP Ltd, , , ..